Kaj so piš­koti in kako delujejo?

Piš­kotki so majhne dato­teke, ki jih spletna stran ust­vari med vašim obis­kom naše strani in jih shrani na vaš računal­nik.

To niso pro­gramčki, ki bi posegali v vašo zaseb­nost ali prido­bi­vali kakerš­ne­koli osebne infor­macije iz vašega računal­nika. V piš­kot­kih so shran­jene nas­ta­vitve za spletno mesto, veli­kosti bese­dil, jezik itd. Imamo dve vrsti piš­kot­ov: piš­kotki prve osebe, torej spletne strani na kateri se nah­ajate in piš­kotki tret­jih oseb, ki so nas­tavl­jeni iz dru­gih domen, ki imajo na spletni strani vkl­jučene raz­lične vse­bine (ana­lize, druž­abna omrežja, oglasi …). Upor­abl­jajo se samo za prido­bi­vanje sta­tis­tike za razu­me­vanje vaše upor­abe spletne strani in krei­ranje vse­bin na spletni strani. Z ana­lizo teh anon­im­nih podat­kov želimo izbol­jšati strani in pred­s­tavl­jene proiz­vode. Poleg tega nas zanima koliko vas je, ki se zani­mate za naše proiz­vode. Na ta način merimo našo uspeš­nost in se poskušamo še bolj pri­bližati vašemu zani­manju in željam.

Vaše želje in mnenje so nam pomembni in jih cen­imo ter skrbimo za vašo anon­im­nost.

Hvala, če dovol­ju­jete upor­abo piškotov.

 

Sejni piš­koti

Sejni piš­ko­tek se ust­vari, ko odprete našo spletno stran. Sejni piš­ko­tek se upor­ablja za shran­je­vanje infor­macij v pri­me­rih kot so izbira jezika, zavi­hek na kate­rem se nah­ajate, veli­kost bese­dila, jezik itd. Sejni piš­ko­tek se izbriše takoj, ko zaprete okno. 

Tra­jni piškoti

Tra­jni piš­kotki omo­gočijo, da si spletna stran zapomni vaše osebne nas­ta­vitve za dal­jše časovno obd­obje (vaša odloči­tev o piš­kot­kih, veli­kosti bese­dila, ipd.). Tra­jni piš­ko­tek se nas­tavi za določen čas. Po pre­teku nas­tavl­je­nega obd­obja se piš­ko­tek izbriše in morate pono­vno pono­viti določene korake (pono­vna potrdi­tev o uporabi piš­kot­ov, pono­vna nas­ta­vi­tev veli­kosti bese­dila itd.).

Zakaj vas o tem obveščamo?

Zaradi spre­men­jene zako­n­o­daje na področju elek­tronskih kom­u­ni­ka­cij v Slove­niji in EU, ki so jo uvedli kot zakon­sko ome­je­vanje piš­kot­ov zaradi  zlo­r­abe teh­no­lo­gije piš­kot­ov za sle­denje upor­ab­ni­kom in s tem pose­ganja v zaseb­nost na spletu. S 15. 6. 2013 je sto­pil v vel­javo Zakon o elek­tronskih kom­u­ni­ka­ci­jah (ZEKom-1), ki v 157. členu določa pravno osnovo, na pod­lagi katere moramo poskrbeti za zaseb­nost obis­ko­val­cev spletne strani. Na takšen način, da omo­gočimi in pre­pustimo odloči­tev upor­ab­ni­kom glede zaseb­nosti in na splet­nih stra­neh. Izbira je vaša.
Vse o zakonu si lahko pre­be­rete na spletni strani Pravno-informacijskga sis­tema RS. Na uradu Infor­macijs­kega poo­b­laščenca pa so pri­pra­vili tudi zbirko pogo­s­tih vprašanj in odgo­vorov.

Hvala za razumevanje.