Rubber Dip / Plasti Dip (3,78 L)

Rubber Dip / Plasti Dip (3,78 L)

104,90 110,00  Vključno z DDV

Šifra: Ni na voljo Kategoriji: ,

Opis

Rubber Dip / PLASTI DIP v galoni.

PRED UPORABO PROIZVODA POSKRBITE ZA SVOJO VARNOST, UPORABITE ZAŠČITNO OPREMO!
NAJPREJ PREBERITE ETIKETO, KI JE NA PROIZVODU!

Ori­gi­na­len RUBBER DIP /PLASTI DIP nare­jen v Ame­riki je več­na­men­ski sin­te­tični guméni pre­maz z visoko fle­ksi­bil­no­stjo.
Ustvari zašči­tno plast, ki se jo, da v celoti kadar­koli odstra­niti.
Upo­ra­blja se ga lahko za raz­pr­še­va­nje, poma­ka­nje in za nana­ša­nje s čopi­čem ali valjč­kom.
Upo­raba: Raz­pr­še­va­nje potrebno ga je raz­red­čiti z pri­mer­nim raz­red­či­lom (ELMO-THINNER) v raz­merju 50–50.
Poma­ka­nje: potrebno ga je raz­red­čiti z pri­mer­nim raz­red­či­lom (ELMO-THINNER) do 25% enako velja za nana­ša­nje s čopi­čem ali valjč­kom.
RUBBER DIP se lahko upo­ra­blja tudi za: les, kovino, ste­klo, vrvi, pla­stiko, gumo, beton in za vse mate­ri­ale na katere lahko pomi­slite.
Pre­vle­čene pred­mete ščiti pred vlago, kislino, koro­zijo, pre­pre­čuje zdrs in zago­ta­vlja udo­ben in nad­zo­ro­van opri­jem.
RUBBER DIP ostane pro­žen in pre­nese daljša časovna obdo­bja brez kru­še­nja tudi v eks­tre­mnih vre­men­skih pogo­jih,
UV-obstojen, vodo­od­po­ren.
Rubber Dip so izu­mili prav za avto-moto industrijo.

Rubber Dip je nera­z­red­čen zato ga morate raz­red­čiti z ustre­znim raz­red­či­lom v raz­merju 50:50.
Pri­po­ro­čamo vam ELMO-THINNER.


Nevarno! Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Sum škodljivosti za plodnost.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/
hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/ zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti
z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v
skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije

Teža 3.55 kg
Osnovne Barve

, , , , , , ,

Morda vam bo prav tako všeč…