Opis

Barvni koncentrati se lahko dodajajo k barvnim in brezbarvnemu Plasti Dipu in Full Dipu.
Ena 250ml flaška zadošča za 4L razredčenega Plasti Dipa in Ful Dipa.
Barvni koncentrati se lahko med sabo mešajo.


Opozorila:
Pozor. Vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Ob požaru: za gašenje uporabiti ABC prah. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.